Επιλογή Εταιρείας

Εργαλείο Οικονομικών Αναφορών

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων δημιούργησε ένα νέο, χρηστικό και πλήρες εργαλείο αναφοράς οικονομικών μεγεθών το οποίο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σκοπός του εργαλείου είναι η άμεση και εύκολη πρόσβαση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου με δυνατότητα επεξεργασίας αυτών για διάφορα έτη και περιόδους.

Επιλογή Οικονομικής Κατάστασης

DISCLAIMER

Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο Εργαλείο Οικονομικών Αναφορών είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις πολιτικές που εφαρμόζει ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη πληροφόρηση.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο Εργαλείο Οικονομικών Αναφορών του είναι ορθές και πλήρεις. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών, ή για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν εργαλείο αναπαράγουν με ακρίβεια στοιχεία που έχουν εκδοθεί επίσημα. Όλοι οι επισκέπτες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση του εν λόγω εργαλείου γίνεται με δική τους ευθύνη.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για την καταβολή αποζημιώσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις και απαιτήσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο Εργαλείο Οικονομικών Αναφορών. Το εν λόγω εργαλείο λειτουργεί ως μέσο πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Ετήσιες και Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies